Download algemene voorwaarden

 
Leveringsvoorwaarden

A. Algemeen

BBQ Depot is onderdeel van StokesBBQ. Stokes BBQ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 59567899 .

Het vestigingsadres van StokesBBQ is Kuiperstraat 66, 7201 HK te Zutphen. Alle overige relevante adresgegevens staan vermeld op de website van StokesBBQ .

Het BTW nummer van StokesBBQ is NL129580314B01

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van StokesBBQ. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

StokesBBQ heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van StokesBBQ. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

B. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van StokesBBQ zijn vrijblijvend. StokesBBQ behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

C. Garantie en afkoelingsperiode

Indien u niet tevreden bent over een non-food product dan kunt u binnen 7 dagen na levering en na schriftelijke bevestiging door StokesBBQ de niet gebruikte producten, mits onbeschadigd, in goede staat, compleet en in de originele dozen, retourneren aan StokesBBQ.

Food-producten zoals sauzen, kruiden, etc. worden uitsluitend retour genomen indien deze ongeopend zijn.

De waarde van de geretourneerde artikelen wordt na ontvangst door StokesBBQ aan de afnemer vergoed. Afnemer dient wel zelf zorg te dragen voor franco terugzending van de producten. StokesBBQ kan geen retourzendingen aanvaarden op basis van rembours.

D. Prijzen en condities

Alle op de website aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, maar (voor zover van toepassing) excl. bezorgkosten. Bezorgkosten worden op de website en in de bestelbevestiging duidelijk aangegeven. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Er geldt geen minimum bestelbedrag.

Indien een bestelling wordt afgehaald kan betaling vooraf geschieden via een regulier giro- of bankoverschrijving of contant bij afhalen van de bestelling.

Bij bestellingen die bezorgt worden dient het volledige bedrag vooruit te worden betaald onder vermelding van het ordernummer. Bestellingen worden verzonden op de dag dat de betaling op de rekening van StokesBBQ is bijgeschreven.

Betaling van bestellingen die bezorgt worden kan uitsluitend geschieden via Paypal of een reguliere giro- of bankoverschrijving.
Bank: NL47INGB0006322701 t.n.v. StokesBBQ.

Na plaatsing van een order via de website ontvangt u een e-mail ter confirmatie van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. Zorgt u dus voor invulling van een werkend e-mailadres! Na orderacceptatie door StokesBBQ ontvangt u een definitieve bestelbevestiging.

E. Levering

Leveringen op basis van de in de website genoemde verzendkosten zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland.
Voor de verzendkosten voor leveringen naar het buitenland voor zover die niet op de website worden genoemd kunt u contact met ons opnemen via info@stokesbbq.nl.

Levering vindt gewoonlijk binnen 2 à 3 werkdagen plaats maar uiterlijk binnen 7 werkdagen. Zodra uw bestelling door ons bij PostNL is aangeboden ontvangt u per e-mail van ons een verzendbevestiging.

Wanneer de standaard leveringstermijn om enige reden door StokesBBQ overschreden wordt, zal StokesBBQ de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met StokesBBQ te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan StokesBBQ te melden. Eventueel voor deze opdracht reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat StokesBBQ het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, door StokesBBQ teruggestort.

Het transportrisico van het door de afnemer bestelde product is voor StokesBBQ en vervalt aan de afnemer op het moment dat het product door afnemer in ontvangst is genomen.

Bestellingen dienen direct bij aflevering gecontroleerd te worden op compleetheid en beschadiging. StokesBBQ maakt gebruik van deugdelijke verpakking voor de verzending van alle producten.

F. Overmacht

StokesBBQ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

G. Klachten

De afnemer dient een klacht schriftelijk aan StokesBBQ kenbaar te maken per e-mail of brief. StokesBBQ zal deze klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en hier de afnemer vervolgens onverwijld van op de hoogte stellen. Indien afnemer niet tevreden is dan raadt StokesBBQ afnemer aan dit zo spoedig mogelijk mede te delen.

H. Bescherming persoonsgegevens

Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

De aan StokesBBQ verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door StokesBBQ niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons e-mailbestand verwijderd wenst te worden kunt u een e-mail versturen naar info@stokesbbq.nl waarna uw adres omgaand uit ons bestand verwijderd wordt.

Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

I. Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht van de website van StokesBBQ, inclusief het ontwerp van de website, teksten en afbeeldingen berust bij StokesBBQ. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van StokesBBQ is niet toegestaan.

J. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van StokesBBQ is het Nederlands recht van toepassing.Zutphen, 23 Januari, 2014